วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการการจัดทำเว็บไซต์เรื่องมันสำปะหลัง

โครงงานการจัดทำเว็บไซต์เรื่อง มันสำปะหลัง
หลักการและเหตุผล
     เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นของข้าพเจ้ามีอาชีพเกษตรซึ่งมันสำปะหลังก็เป็นพืชที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกปลูกกัน ข้าพเจ้าจึงเห็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงได้คิดโครงการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทำไห้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อไห้ทราบถึงความสำคัญของมันสำปะหลัง
2) เพื่อไห้ทราบถึงประโยชน์ของมันสำปะหลัง
เป้าหมาย
-          เป้าหมายเชิงปริมาณ
                   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์อย่างน้อย 10 คน
-          เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                    ได้รู้จักเว็บไซต์เกี่ยวกับมันสำปะหลัง

ลงชื่อ(.............................................) ผู้จัดทำโครงงาน
(นายไกรวิชญ์    บุบผา)
ลงชื่อ  (.............................................)  ครูที่ปรึกษา
(อาจารย์  นวลนภา     นามไพร)
ลงชื่อ  (.............................................)  ผู้อนุมัติ
(อาจารย์ พิชัย    นิลนวล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น